Қамту аймағы

4G әрекет ету аймағы

Ғимарат ішіндегі қамту

Ғимараттан тыс қамту

Қамту тұрақты емес

3G/GSM әрекет ету аймағы

Ғимарат ішіндегі қамту

Ғимараттан тыс қамту

Назар аударыңыздар! Радио қамтылу аймақтарының шегінде радиотелефон байланысы радиотолқындардың жайылуының табиғи жағдайлары салдарынан нашарлауы, үзілуі немесе ғимараттың жанында, ішінде, үңгіртауларда, төлелерде және басқа да жер асты құрылыстарында бедер мен құрылыс салудың жергілікті ерекшеліктерінен, метеорологиялық жағдайлардан және басқа себептерден бөгеуілдермен сүйемелденуі мүмкін.